Main

Wedstrijd

Omer Vander Ghinste, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Brouwtorenstraat 5 te 8510 Bellegem, met KBO-nummer BE 460 735 449 (hierna ‘de Organisator’), geeft één OWPS (One Winner Per Store) gratis weg.
OWPS : 1 tuintafel & 2 stoelen OMER.

Deze regels zijn van toepassing:

Artikel 1 - Duur

Deze wedstrijd zal beginnen op ……. 2022 en zal eindigen op ……. 2022 om 23u59 in België. Dit is een tijdelijke campagne met aankoopverplichting.

  • De prijswinnaars zullen geselecteerd worden volgens een wedstrijdformule, die beschreven wordt in Artikel 5 hieronder.
  • De winnaar ontvangt 1 tuintafel & 2 stoelen OMER..

Artikel 2 – Deelnemers

De wedstrijd staat open voor inwoners van België die ten minste 18 jaar oud zijn, met uitsluiting van de personen die hieronder in artikel 2.2 beschreven worden.

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden. ). De Organisator kan te allen tijde een persoon/deelnemer van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

2.2 De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: (a) werknemers van Duvel of bedrijven die verbonden zijn aan Omer Vander Ghinste en hun marketingadviseurs, evenals hun respectievelijke familieleden die op hetzelfde adres verblijven, en (b) iedereen die ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.

Artikel 3 – Fraude

In het geval van misbruik, bedrog of fraude behoudt Omer Vander Ghinste zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan deze en/of andere Omer Vander Ghinste wedstrijden.

Artikel 4 – Prijzen

De prijs van de wedstrijd bestaat uit het volgende: 1 tuintafel & 2 stoelen OMER.

4.1 De prijzen ligt vast en zijn dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan in cash geld. Tevens zijn de prijzen persoonsgebonden, Omer Vander Ghinste zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om de prijs over te dragen aan derden.

4.2 Bij weigering van de prijs door een winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs aan een winnaar, vervalt deze prijs.

Artikel 5 – Wedstrijd

De Deelnemers kunnen aan de wedstrijd deelnemen door het deelnemingsformulier in de desbetreffende supermarkt in te vullen en daar achter te laten. Dit ontvangen ze bij aankoop van een 4x33cl-clip OMER. Deelname is pas geldig bij het volledig invullen van het wedstrijdformulier.
De Winnaar wordt bepaald door het juist beantwoorden van de quizvraag “In welk jaar werd brouwerij Omer Vander Ghinste opgericht?”. De Winnaar is de persoon die naast het juiste antwoord op de quizvraag ook de schiftingsvraag het kortst kon benaderen. Bij meer dan een goed antwoord, wint de persoon die als eerste het correcte aantal had ingevuld. De datum kan worden teruggevonden op het kassaticket.

Artikel 6 – Communicatie

Er zal geen enkele communicatie zijn over de uitkomst van de wedstrijd naast de deelname zelf, noch per brief, noch per telefoon of e-mail. Omer Vander Ghinste behoudt zich het recht om over de wedstrijd op sociale media te posten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Omer Vander Ghinste, de werknemers ervan of elke derde partij, die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.

7.4 Omer Vander Ghinste behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Artikel 8 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden.

Artikel 9 – Identificatie

De persoonlijke gegevens op het inschrijfformulier zijn doorslaggevend voor het bepalen wie de handeling van deelname heeft uitgevoerd en daarmee de legitieme winnaar is.

Artikel 10 – Bekendmaking

De winnaars worden telefonisch en/of per e-mail gecontacteerd. Omer Vander Ghinste zal maximaal driemaal proberen deze winnaars te contacteren. Ze hebben een termijn van vijf werkdagen om te reageren en akkoord te gaan met de prijs. Na het verstrijken van deze termijn zal een nieuwe winnaar uitgeroepen worden volgens het klassement van de resultaten van de winkel en zal gecontacteerd worden volgens dezelfde procedure.

Artikel 11 – Bescherming van uw Persoonsgegevens

Omer Vander Ghinste is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd en verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en meer bepaald overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De Deelnemer erkent en aanvaardt verder dat de persoonsgegevens verzameld en verwerkt zullen worden voor de opvolging van de Wedstrijd.

Deelnemers worden erop gewezen dat hun persoonlijke gegevens door Omer Vander Ghinste zullen worden verwerkt met het oog op het beheer van deze wedstrijd (verwerking van de wedstrijdinschrijvingen en contactopname met de winnaars). Omer Vander Ghinste zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers niet aan derden verzenden, behalve in het geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer. De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens vertrouwelijk te houden. De organisator bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende de duur noodzakelijk voor het beheer van deze wedstrijd en maximum tot 3 weken na het einde van de wedstrijd. De deelnemer heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan, indien nodig, vragen om verbetering, wissing of overdraagbaarheid van zijn gegevens door contact op te nemen met Omer Vander Ghinste. De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Houd er rekening mee dat in het geval van annulering van uw gegevens of in het geval van verzet tegen de behandeling, uw deelname aan deze wedstrijd zal worden geannuleerd.

De deelnemers stemmen ermee in dat elke fout of onjuiste informatie van identiteit of adres automatisch leidt tot de eliminatie van de deelname.

De deelnemende winkels ontvangen geen persoonlijke gegevens van de deelnemers van deze wedstrijd.

Artikel 12 – Aanvaarding wedstrijdregels

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. Dit wedstrijdreglement zal tevens beschikbaar zijn in de winkel.

ARTIKEL 13 - Varia

Huidige Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.