Main

OMER. Vaderdagcampagne 2024

OMER. Vaderdagcampagne 2024

Omer Vander Ghinste, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Brouwtorenstraat 5 te 8510 Bellegem, met KBO-nummer BE 460 735 449 (hierna ‘de Organisator’), organiseert een OMER. Vaderdagcampagne 2024. Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op 1 van de 5 plaatsen op de Filmdag die plaatsvindt op 4 of 5 mei 2024.

Volgende regels zijn van toepassing:

Artikel 1 – Duur

De wedstrijd zal beginnen op 8 april 2024 en zal eindigen op 21 april 2024 om 23u59 in België. Dit is een tijdelijke campagne zonder aankoopverplichting.

Artikel 2 – Deelnemers

De wedstrijd staat open voor inwoners van België die ten minste 18 jaar oud zijn (ook werknemers van Brouwerij Omer Vander Ghinste) en een geldige Instagram-account hebben.

Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd, evenals hun respectievelijke familieleden die op hetzelfde adres verblijven, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

Artikel 3 – Uitsluiting

De Organisator kan te allen tijde een persoon/deelnemer van deelname aan deze wedstrijd/of andere Omer Vander Ghinste wedstrijden uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, bedrog, fraude of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd.

Artikel 4 – Prijs

De prijs van de wedstrijd bestaat uit 1 van 5 plaatsen op de Filmdag die plaatsvindt op 4 of 5 mei 2024. De Filmdag houdt in dat de deelnemers samen met hun vader, grootvader, partner of vaderfiguur worden uitgenodigd voor een brouwerijbezoek, waar deze laatste dan op een originele manier wordt bedankt.

Deze prijs is noch overdraagbaar, noch omruilbaar en kan niet in geld of om het even welk product of dienst omgewisseld worden.

Artikel 5 – Wedstrijd

Deelnemen aan de wedstrijd kan uitsluitend via de officiële Instragam- en Facebookpagina van Brouwerij Omer Vander Ghinste (https://www.instagram.com/omervdg/) en (https://www.facebook.com/OMERBIER) door alle bezoekers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden beschreven in artikel 2.

Deelnemen gebeurt door het insturen van een bedankingsboodschap (audio of video) van minimum 1 minuut en maximum 2 minuten gericht aan jouw vader(figuur) en enkele foto’s waarop jullie beiden te zien zijn.

De inschrijvingen gelden over heel België en worden gehouden in twee talen (Nederlands en Frans). Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen, in het Nederlands of in het Frans, volgens diens eigen keuze.

De winnaars worden gekozen door een onafhankelijke jury, samengesteld uit 3 werknemers van Omer Vander Ghinste en vertegenwoordigers van het persbureau Walkie Talkie. De winnaars worden gekozen aan de hand van volgende criteria:

1. De boodschap voor hun vader(figuur)

2. De ingestuurde foto’s van hun twee

De beslissing van de jury is finaal en kan niet worden herroepen. In totaal worden 5 duo’s als winnaars gekozen. De gekozen duo’s verbinden zich er toe om de beeldmaterialen te laten gebruiken voor de online campagne en eventuele postercampagne.

Artikel 6 – Bekendmaking

De namen van de winnaars worden bekend gemaakt via een privébericht en dit ten laatste op 23 april 2024. De winnaars zullen worden geïnformeerd over hun deelname en worden gevraagd de ontvangst van het bericht waarin hun winst wordt meegedeeld, te bevestigen voor 26 april 2024. Bij gebrek aan antwoord van de winnaars tegen voormeld tijdstip, vervalt de gewonnen prijs.

De winnaars stemmen ermee in om hun beeldrechten af te staan en staan Brouwerij Omer Vander Ghinste toe om in sociale media posts of andere Brouwerij Omer Vander Ghinste communicatie kanalen hun foto’s te gebruiken.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

De Organisator, de werknemers ervan of elke derde partij, die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde overheidsdienst. Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.

Eventuele kosten die worden gemaakt voor de deelname aan de wedstrijd zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kan de deelnemer zijn/haar kosten voor deelname terugvorderen

van de Organisator.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Artikel 8 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden.

Artikel 9

Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Instagram of Facebook en is ook niet verbonden met de organisatie Instagram of Facebook.

Artikel 10

Het reglement is vrij toegankelijk op de officiële website www.omer.be. De deelnemers die de lijst met de winnaars of een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, moeten samen met hun schriftelijke aanvraag een voldoende gefrankeerde en aan hen zelf geadresseerde omslag opsturen naar Brouwerij Omer Vander Ghinste, Brouwtorenstraat 5, 8510 Bellegem.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de gegevens van de deelnemers bewaard in een databank en worden ze gebruikt om de producten en diensten van Brouwerij Omer Vander Ghinste te promoten. Brouwerij Omer Vander Ghinste is verantwoordelijk voor de verwerking.

De winnaars aanvaarden dat hun naam verschijnt bij de bekendmaking van de uitslag op de Instagram- en Facebookpagina’s van Brouwerij Omer Vander Ghinste, en ook via elk ander middel, medium of openbare communicatie die de promotor wenst te gebruiken.

De deelnemers hebben op elk moment het recht tot inzage, correctie, wijziging en verwijdering van gegevens die op hen betrekking hebben. Een deelnemer heeft ook het recht zicht te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor commerciële doeleinden. De persoonlijke gegevens blijven gedurende 3 jaar bewaard in de databank van de Organistor. Als een deelnemer dit wenst kunnen die gegevens sneller gewist worden. Een deelnemer heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien zij dit nodig achten.

Artikel 12 – Gebruik van beelden

De Deelnemer machtigt de Organisator en/of verbonden vennootschappen van de Organisator in België om foto’s en andere werken die enerzijds door de deelnemer worden ingediend in het kader van deze wedstrijd en anderzijds op de Filmdag door de Organisator worden gemaakt, volledig, in zijn geheel of gedeeltelijk, commercieel en niet-commercieel te exploiteren via websites, sociale media pagina’s, de pers, folders en/of brochures van de Organisator en/of verbonden vennootschappen van de Organistor in België. Voor dit doeleinde verleent de deelnemer aan de voormelde entiteiten een exclusieve, wereldwijde licentie op de auteursrechten, naburige rechten en andere intellectuele eigendomsrechten op voormelde foto’s en werken, en in het bijzonder het recht om de foto’s en de afbeeldingen van de personen die worden weergegeven op de foto’s te gebruiken, openbaar te maken, tentoon te stellen, te reproduceren op om het even welke drager, te bewerken en/of uit te geven, al dan niet in combinatie met de hierboven genoemde persoonsgegevens van de deelnemer, voor de promotie van het huidige productgamma en dienstenaanbod van de Organisator en/of haar verbonden vennootschappen in België gedurende een periode van 1 jaar na het afsluiten van de Vaderdagcampagne.

Elke deelnemer garandeert dat alle media die worden ingezonden in het kader van de inschrijvingen op generlei wijze inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder begrepen aan derden toebehorende intellectuele eigendomsrechten. De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij in zijn/haar hoedanigheid van ouder, voogd en/of vertegenwoordiger het vereiste mandaat heeft om bovenvermelde gebruiksrechten te verlenen op afbeeldingen van andere personen dan de deelnemer die zouden zijn weergegeven op de foto’s en/of werken. De deelnemer zal de Organisator en/of verbonden vennootschappen van de Organisator in België vrijwaren en vergoeden voor alle schade die zij zouden lijden als gevolg van een aanspraak van enige derde op grond van zijn/haar beweerde intellectuele eigendomsrechten of andere rechten (met inbegrip van portretrechten en recht op afbeelding) op of met betrekking tot de foto’s en/of werken.

Artikel 13 – Aanvaarding wedstrijdregels

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. Dit wedstrijdreglement zal tevens beschikbaar zijn in de winkel.

Artikel 14 – Varia

Mocht één van de voorwaarden van dit reglement nietig of niet van toepassing worden verklaard, dan blijven de andere voorwaarden onverminderd van kracht. Deze voorwaarde is van toepassing in de mate dat zij door de wet wordt toegelaten.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.